Steun ons en help Nederland vooruit

Een Nijmegen dat veiliger is én veiliger voelt

Een belangrijke randvoorwaarde om prettig te kunnen wonen in Nijmegen is dat je je veilig voelt in de stad. Het aantal meldingen van criminaliteit daalt gelukkig de afgelopen jaren gestaag, maar nog teveel mensen voelen zich onveilig. Nijmegen moet daarom naast veiliger worden ook veiliger voelen. D66 stelt op het gebied van veiligheid de volgende maatregelen voor:

• Criminaliteit en (drugs)overlast horen niet thuis in Nijmegen en moeten daarom hard worden aangepakt. D66 wil de overlast van straatdealers structureel oplossen. Cameratoezicht kan daarbij een middel zijn, maar wat D66 betreft alleen als dit een tijdelijke maatregel is die onderdeel uitmaakt van een groter plan om de drugsoverlast structureel op te lossen. Daarnaast denken wij dat een betere spreiding van coffeeshops door de hele stad een bijdrage kan leveren aan deze structurele oplossing.

• Door het reguleren van wietteelt en uiteindelijk legalisering van softdrugs, kunnen we ervoor zorgen dat softdrugs ook aan de achterkant (bevoorrading) uit de criminele sfeer komen. Dit kan eveneens bijdragen aan het structureel oplossen van drugsoverlast. Op lokaal niveau kan Nijmegen ook een bijdrage leveren aan de discussie over legalisering van softdrugs. D66 wil daarom dat in de komende bestuursperiode in Nijmegen een pilot wordt gestart met gereguleerde wietteelt voor coffeeshops.

• Donkere plekken geven een onveilig gevoel. D66 wil daarom dat er een grondige scan wordt uitgevoerd van donkere plekken in Nijmegen die onveilig zijn of een onveilig gevoel geven. Voor in ieder geval de tien meest onveilige plekken wordt samen met inwoners naar blijvende oplossingen gezocht om het veiligheidsgevoel te verbeteren.

• Om de scheefgroei tussen objectieve en subjectieve veiligheid te verkleinen moet de gemeente samen met de politie op zoek gaan naar mogelijkheden om ook specifiek het veiligheidsgevoel te verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld door meer voorlichtingsbijeenkomsten in wijken over de lokale criminaliteitscijfers te organiseren en deze goed in perspectief te plaatsen.

• Een gemeente met schone straten, zonder kapot straatmeubilair en met werkende straatlantaarns kent minder criminaliteit en overlast. Kapot straatmeubilair of een niet werkende straatlantaarn moet daarom sneller na de eerste melding worden opgepakt. Uiterlijk twee weken na de melding moet het probleem in iedere wijk zijn opgelost. De melder wordt hierover geïnformeerd, ook indien het probleem door een externe instantie zoals Nuon of Dar wordt verholpen.

• Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) en wijkagenten zoeken meer de samenwerking op met door inwoners geïnitieerde buurt- of burgerwachten, zoals buurt-appgroepen gericht op het signaleren van verdachte situaties. Ook door de overheid geïnitieerde projecten als Project Waaks! wil D66 blijven steunen.

• D66 verbiedt geen ideeën, maar er is geen ruimte voor het aanwakkeren van extremisme, discriminatie of racisme. Extremisme kan een voedingsbodem zijn voor terrorisme. Daarom moeten wijkagenten en welzijnswerkers scherper zijn op signalen van radicalisering en weten wat er met dergelijke signalen moet gebeuren. Daarnaast is het ook belangrijk dat we in gesprek blijven met mensen die in contact staan met extreme organisaties om totale vervreemding te voorkomen. Ook op scholen moet er meer aandacht voor radicalisering komen.

• Voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele mensen en transgenders (LHBT) is het (nog) niet vanzelfsprekend om zichzelf te kunnen zijn in het openbaar (bijvoorbeeld hand in hand lopen). Daarom is het voor het veiligheidsgevoel van deze mensen belangrijk dat er expliciete aandacht blijft bestaan voor de emancipatie van de samenleving rondom LHBT. D66 wil daarom het Roze Stembusakkoord van Nijmegen grondig evalueren en actualiseren voor de komende periode.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018