Steun ons en help Nederland vooruit

Meer kansen via werk en inkomen

D66 Nijmegen wil dat zoveel mogelijk mensen participeren in de samenleving, bij voorkeur in de vorm van betaald werk. De weg naar betaald werk loopt echter langs scholing, vrijwilligerswerk en andere vormen van actief zijn. Daar moet dus voldoende gelegenheid voor zijn. We dragen bij aan economische en sociale zelfstandigheid en ontwikkeling op een niveau dat passend is bij de talenten en mogelijkheden van inwoners. We gaan uit van de mens, en kijken naar wat hij/zij wél kan en wil. We zijn wel duidelijk wanneer iemand niet wil: overheidssteun is er niet voor mensen die wel kunnen maar helemaal niets willen. D66 stelt de volgende maatregelen voor:

• D66 wil dat de gemeente Nijmegen inwoners met een bijstandsuitkering helpt om een arbeidsritme op te bouwen door ook parttime en tijdelijk werk te stimuleren en door (her)aanvraagprocedures te verkorten. Ook proefplaatsingen, sollicitatiecursussen of een vergoeding voor het behalen van certificaten kunnen mensen uit de bijstand naar werk halen.

• De gemeente zelf kan voorop lopen in het bieden van werkervaringsplaatsen, doorstroming van talent en het bieden van werkkansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

• D66 wil dat de gemeente blijft experimenteren met de uitvoering van de bijstand, om de participatie en zelfredzaamheid van mensen te vergroten. Op dit moment zijn er veel situaties waarin iemand die gaat werken minder overhoudt dan met een bijstandsuitkering. Dat stimuleert mensen niet. De gemeente kan deze armoedeval beperken. De huidige proef met bijstandsuitkeringen moet gedegen worden bestudeerd en bij goede resultaten moeten experimenten worden voortgezet en uitgebreid.

• Werkloosheid onder jongeren, statushouders en vijftigplussers verdient speciale aandacht. De gemeente Nijmegen moet deze groepen werkzoekenden stimuleren en ondersteunen om initiatieven te ontplooien of vrijwilligerswerk te doen waarmee ze relevante ervaring opdoen en hun kans op werk vergroten. We werken hiervoor actief samen met onderwijsinstellingen. Samen kunnen gemeente, bedrijven en andere partners zorgen voor een betere match tussen beschikbare banen en werkzoekenden.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018