Steun ons en help Nederland vooruit

Meer democratische regionale samenwerking

Er wordt steeds meer gewerkt met regionale samenwerkingsverbanden. Dit is op zich een goede zaak want een sterk bestuur stapt over (gemeente)grenzen heen. De democratische controle en invloed van de diverse gemeenteraden op deze samenwerkingsverbanden is voor D66 wel een punt van zorg.

D66 wil de manier waarop wij in de regio Rijk van Nijmegen onze samenwerkingsverbanden besturen radicaal democratiseren. De huidige vorm waarop gemeenschappelijke regelingen worden bestuurd, is haast technocratisch en vooral gericht op het verdelen van belangen tussen de verschillende regiogemeenten. Daarmee worden de regionale verschillen onnodig benadrukt, terwijl politiek-ideologische verschillen geen gehoor vinden. Dit is in onze ogen een probleem, want er worden weldegelijk politiek-inhoudelijke keuzes op regionaal niveau gemaakt. D66 stelt daarom de volgende maatregelen voor:

• D66 wil van de agendacommissie van de Modulaire Gemeentschappelijke Regeling (MGR, hét centrale samenwerkingsverband in het Rijk van Nijmegen) een politiek platform maken. Een platform dat het recht krijgt om wensen en bedenkingen te formuleren over voorgenomen besluiten van het bestuur van die MGR.

• De raadsleden die deelnemen aan het voorgestelde politieke platform binnen de MGR vertegenwoordigen niet primair hun gemeente, maar de politieke stroming waarvoor zij in een gemeenteraad zitten. Zo borgen we dat politieke discussies die in regionaal verband worden gevoerd, gebaseerd worden op basis van de ideologie die het raadslid vertegenwoordigt.

• D66 wil verder op het vlak van regionale samenwerking dat er altijd een actueel overzicht openbaar beschikbaar is met alle samenwerkingsverbanden van de gemeente. We verwachten ook duidelijkheid van het college over wie politiek verantwoordelijk is voor welke regeling.

• Als er nieuwe samenwerkingsverbanden worden opgericht, moeten die in de regel publiek zijn. Zij vallen dan onder de Wet gemeenschappelijke regelingen, met (minimale) wettelijke vereisten ten aanzien van de transparantie, inspraak en verantwoording. Als er geen andere keuze is dan een privaat samenwerkingsverband, dan letten we extra zorgvuldig op de manier waarop de verantwoording en de inspraak van inwoners, belanghebbenden en de raad wordt georganiseerd.

• D66 wil dat ieder samenwerkingsverband een duidelijk doel dient en wordt heroverwogen als dit doel uit zicht raakt. Het regelmatig heroverwegen van nut en noodzaak vergroot de effectiviteit van het bestuur en de legitimiteit van het samenwerkingsverband. De uitkomst van zulke heroverwegingen van samenwerkingsverbanden worden aan de gemeenteraad aangeboden.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018