Steun ons en help Nederland vooruit

Meepraten en meebeslissen: jong en oud doen mee aan onze democratie

Een sterk bestuur neemt beslissingen in het belang van haar inwoners. Dat kan alleen als een brede groep bewoners actief betrokken wordt bij besluitvorming. Besluiten worden nu te vaak buiten het zicht en de invloedssfeer van de meeste mensen genomen. D66 is ervan overtuigd dat we moeten experimenteren met nieuwe manieren om inwoners mee te laten denken en mee te beslissen om de legitimiteit van besluitvorming te vergroten. D66 stelt daarom de volgende maatregelen voor:

• Om vaker en beter in te kunnen spelen op actuele wensen en behoeften van inwoners, wil D66 dat ervoor wordt gekozen om bewust bepaalde politieke thema’s buiten het coalitieakkoord te houden. Zo ontstaat er meer ruimte om met wisselende meerderheden in de raad de oplossingen te kiezen die het beste aansluiten bij de wensen van de inwoners.

• D66 wil dat de gemeenteraad jaarlijks een drietal (strategische) beleidsthema’s kiest waarbij de raad aan het college de opdracht geeft om burgers actief en intensief bij de vorming van nieuw beleid te betrekken. Denk daarbij aan (digitale) inspraakavonden, een burgerplatform, burgerbegroting, burgertop, adviesraad of lokale referenda.

• De gemeenteraadsvergaderingen moeten meer via de diverse (social) mediakanalen onder de aandacht gebracht (inclusief de thema’s die besproken gaan worden) en burgers worden actief en in een vroeg stadium uitgenodigd deel te nemen aan de burgerrondes.

• D66 wil dat de gemeente vooraf duidelijke verwachtingen geeft voor de inspraak en achteraf uitlegt waarom suggesties wel of niet zijn overgenomen.

• Raadsleden moeten de ruimte en ondersteuning krijgen om hun controlerende taken goed uit te voeren. Raadsleden moeten contacten onderhouden met inwoners en verbindingen leggen in de gemeente. Dat lukt niet als zij verdrinken in informatie- en vergaderstromen. Ook ambtenaren en bestuurders moeten vaker actief het gesprek met de samenleving opzoeken.

• Naast bestaande initiatieven willen we dat kinderen en jongeren op basis- en middelbare scholen op een actievere manier lokaal kennis maken met democratische waarden en vaardigheden, waarbij ook specifiek wordt ingegaan op het werkterrein van de gemeente en de gemeenteraad.

• Steeds vaker worden mensen die een publieke of maatschappelijke functie vervullen – bijvoorbeeld lokale bestuurders, raadsleden of ambtenaren – bedreigd of geïntimideerd. Voor D66 is dit onacceptabel. D66 wil dat de gemeente politici en bestuurders ondersteunt als zij aangifte willen doen en zich inspant om, zo nodig, beveiliging te krijgen. Tegen criminele organisaties die het lokale bestuur ondermijnen, treden we hard op.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018