Steun ons en help Nederland vooruit

Goed wonen in Nijmegen voor iedereen

D66 wil dat iedereen in iedere levensfase een passende woning in Nijmegen kan vinden. Dit geldt ook voor toekomstige inwoners. Vraag en aanbod op de woningmarkt sluit nu te vaak niet goed op elkaar aan. Vooral het tekort aan middeldure huurwoningen en goedkope koopwoningen vormt momenteel een knelpunt op de Nijmeegse woningmarkt waardoor meer dan 4.000 mensen klem zitten. Dit belemmert de doorstroming en daardoor vallen juist de starters op de woningmarkt en alleenstaanden buiten de boot. Dit moet anders en D66 stelt daarom de volgende maatregelen voor:

• D66 wil dat er bovenop de al bestaande bouwplannen in de komende bestuursperiode 500 extra middeldure huurwoningen met een huur tussen de 710 en 1000 euro per maand worden gerealiseerd. Om dit te realiseren kan gebruik gemaakt worden van al bestaande planexploitaties zoals bijvoorbeeld op de oude locatie van basisschool de Blauwe Buut aan de Molukkenstraat.

• Om de bouw van middeldure huurwoningen te stimuleren stuurt de gemeente hier actief op via bestemmingsplannen en door bouwgrond beschikbaar te stellen voor een grondprijs die normaal voor de bouw van sociale huurwoningen wordt gerekend. Deze lagere grondprijs wordt alleen afgegeven als er harde, contractuele afspraken zijn met de ontwikkelaar of investeerder dat de woningen minimaal twintig jaar beschikbaar blijven voor het middeldure huursegment.

• De kerntaak van woningcorporaties is het bouwen en onderhouden van sociale huurwoningen voor mensen met een laag inkomen. De vraag naar sociale huurwoningen moet continu nauwgezet gemonitord worden. Naast de ca. 1.000 al geplande extra sociale huurwoningen tot en met 2020, ligt de grootste opgave in het sociale huursegment de komende jaren op het vlak van het verduurzamen van de woningvoorraad en het geschikt maken van meer woningen voor ouderen. Op deze prioriteiten zullen we aansturen in de prestatieafspraken met woningcorporaties.

• D66 geeft de voorkeur aan de transformatie van leegstaande (kantoor)gebouwen boven nieuwbouw buiten het bestaande stedelijk gebied. Leegstaande kantoren tasten de leefbaarheid in de buurt aan en zijn vanwege hun opzet juist goed geschikt te maken als (huur)woningen voor starters en jongeren. D66 wil daarom dat de gemeente actief zoekt naar nieuwe bestemmingen voor leegstaande gebouwen en flexibel omgaat met de bestemming. Een goed voorbeeld om in de komende bestuursperiode mee aan de slag te gaan is de herontwikkeling van het westelijke deel van het stationsgebied.

• D66 wil bouwen voor een ongedeelde stad met gemengde buurten. We vinden het belangrijk dat mensen met verschillende achtergronden en leeftijden elkaar ontmoeten. Als buurten een te eentonig aanbod van (sociale) huur of juist koop (dreigen te) krijgen, zoals bijvoorbeeld nu dreigt op de oude locatie van basisschool de Blauwe Buut aan de Molukkenstraat, wil D66 dat de gemeente ook over de diversiteit van de woningvoorraad afspraken maakt met woningcorporaties en projectontwikkelaars.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018