Steun ons en help Nederland vooruit

Alle wijken energieneutraal

Nijmegen moet zo snel mogelijk energieneutraal worden. Door klimaatverandering worden warmterecords aan de lopende band gebroken en worden regenbuien extremer. Om de transitie naar een energieneutrale toekomst in één keer goed te doen, zullen we per wijk moeten onderzoeken welke maatregelen het meest effectief zijn om zo snel mogelijk het energieverbruik terug te brengen. Met het oog op de energieneutrale toekomst stelt D66 de volgende maatregelen voor:

• Voor iedere wijk van Nijmegen wordt in de komende bestuursperiode door de gemeente – in samenspraak met bewoners en belanghebbenden – een concreet plan opgesteld hoe de wijk zo snel en efficiënt mogelijk energieneutraal kan worden gemaakt.

• Op basis van de energieneutrale wijkplannen worden met woningcorporaties concrete afspraken gemaakt over de verduurzaming. In 2020 moeten alle corporatiewoningen in Nijmegen gemiddeld energielabel B hebben en in 2030 moeten al deze woningen voldoen aan de bijna energieneutraal-norm (BENG).

• D66 wil dat er vanaf 1 januari 2020 alleen nog nieuwe woningen worden gebouwd die minimaal bijna energieneutraal zijn (BENG). De gemeente stuurt hier bij het verlenen van de vergunning op aan.

• De gemeente stimuleert ook particuliere woningeigenaren en ondernemers in het verduurzamen van hun gebouwen door voorlichting, advies op maat en financiële ondersteuning vanuit een revolverend duurzaamheidsfonds. Het loket duurzaam wonen van de gemeente Nijmegen gaat proactiever inwoners benaderen om ook bij koopwoningen een forse verduurzamingsslag te slaan.

• De gemeente ondersteunt gezamenlijke initiatieven van bewoners gericht op duurzaamheid, zoals zonne- en windcoöperaties. Deze ondersteuning bestaat hoofdzakelijk uit het vormen en versterken van netwerken gericht op kennisuitwisseling met andere duurzame initiatiefnemers maar kan ook bestaan uit een passende bijdrage.

• De gemeente gaat in overleg met haar inwoners op zoek naar de beste plekken voor grootschalige opwekking van duurzame energie (windmolens en zonneparken) en ondersteunt initiatiefnemers bij de realisatie hiervan. Waar mogelijk werkt de gemeente samen met buurgemeenten en de provincie om grensoverschrijdende energieparken mogelijk te maken.

• Daarnaast gaat de gemeente samen met geïnteresseerde bewonersinitiatieven, bedrijven-(verenigingen)en duurzaamheids-coöperaties inventariseren hoe zo snel mogelijk op de vele vierkante kilometers plat dak in Nijmegen collectief zonnepanelen geplaatst en geëxploiteerd kunnen worden.

• We gaan naar een toekomst zonder gebruik van aardgas, maar willen daarbij wel dat de alternatieven betaalbaar en duurzaam zijn. Voordat het warmtenet verder wordt uitgebreid in Nijmegen wil D66 daarom dat de gemeente eerst een grondige en onafhankelijke evaluatie uit laat voeren waarbij wordt gekeken naar de ervaringen van inwoners die al op het warmtenet zijn aangesloten (zowel qua gebruiksgemak als opbouw van tarieven). Daarbij wordt ook onderzocht hoe de warmtebron(nen) van het net duurzamer kunnen worden.

• Met het oog op de reductie van afvalproductie moet hoe dan ook meer warmteproducerende industrie worden aangesloten op het warmtenet van Nijmegen. Een biomassacentrale vinden wij geen echte duurzame bron voor het warmtenet.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018