Steun ons en help Nederland vooruit

Afval is grondstof: 100% circulaire economie in Nijmegen

In een circulaire economie wordt de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen gemaximaliseerd. Dit in tegenstelling tot het huidige systeem waarin nog teveel afval onnodig in de verbrandingsovens eindigt. Om de omslag naar een circulaire economie te maken stelt D66 – naast de terugkeer naar het principe dat de vervuiler betaalt via de afvalstoffenheffing – de volgende maatregelen voor:

• Geen verdere stijging van de prijs van de groene afvalzak. Afvalzakken voor plastic afval blijven gratis.

• Afval scheiden moet zo eenvoudig mogelijk zijn. Er moeten daarom op meer plekken specifieke afvalbakken voor plastic, compost, papier en glas komen zodat bewoners nog makkelijker hun afval kunnen scheiden en wegbrengen. Deze bakken moeten wel zo goed mogelijk worden ingepast in de omgeving. Het restafval dat daarna nog overblijft wordt middels een nascheidingsinstallatie alsnog zoveel mogelijk hergebruikt.

• In het bijzonder op basisscholen wordt nu nog weinig afval gescheiden ingezameld. D66 wil daarom dat voor 2020 op alle scholen een goed systeem van gescheiden afvalinzameling wordt ingevoerd.

• D66 wil doorgaan met het project Wijkhelden waarmee kinderen op een laagdrempelige manier worden gestimuleerd om mee te helpen bij het structureel opruimen van zwerfafval en daarmee het op orde houden van de wijk.

• De eigenaar van een studentenhuis of een kamercomplex is verantwoordelijk voor een goede opslag en afvoer van al het afval. Huishoudelijk afval moet tot het ophaalmoment hygiënisch en afgesloten opgeborgen kunnen worden. Daarnaast moet er altijd een afvalpas in het gebouw beschikbaar zijn zodat studenten en andere kamerbewoners naar de milieustraat kunnen om (grof) vuil aan te bieden.

• D66 wil dat de gemeente een duurzaam inkoopbeleid voert. Alle gemeenten samen geven jaarlijks voor €60 miljard uit aan inkoop. Door de prijs vast te zetten en de markt te laten concurreren op duurzaamheid kan er een race naar de top ontstaat op het gebied van duurzaamheid in plaats van een race naar de bodem op prijs. D66 is van mening dat met de ondertekening van het ‘Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2016 – 2020’ een stap in de goede richting is gezet en ziet dit als een uitgelezen kans om het gemeentelijk inkoopbeleid verder in deze richting te ontwikkelen.

• Daarnaast wil D66 dat de gemeente Nijmegen circulair inkoopt door bijvoorbeeld een dienst (licht) in plaats van een product (lampen) in te kopen. De afvalproductie, zowel bij de gemeente als in de productieketen, wordt hierdoor gereduceerd.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018