Steun ons en help Nederland vooruit

Werkgroepen

D66 Rijk van Nijmegen vindt het belangrijk dat de leden een platform hebben om   inhoudelijk geprikkeld en betrokken te worden bij de politieke thema’s die voor de partij, de stad en de regio van belang zijn. Sinds 2010 zijn er daarom diverse werkgroepen in het leven geroepen die zeer uiteenlopende thema’s behandelen.

Werkgroepen hebben als doel het ontwikkelen van de lokale visie, het versterken van het inhoudelijke debat binnen D66 Rijk van Nijmegen en het leveren van een inhoudelijke bijdrage op het thema van de werkgroep. De werkgroepen gaan aan de slag met het opstellen van korte visiedocumenten of position papers (ca. 4 pagina’s) over deelonderwerpen die aansluiten bij het thema van de werkgroep (bijvoorbeeld werkgroep ruimte en mobiliteit over de toekomstige ontwikkeling van de Waalsprong). Voor het opstellen van deze visies wordt iedere keer een periode van 6 tot 12 maanden uitgetrokken. De afgeronde visies worden behandeld op gezamenlijke werkgroependagen. Deze visiedocumenten kunnen als input voor volgende verkiezingsprogramma’s gebruikt worden.

Binnen deze werkgroepen kun je naast inhoudelijke verdieping ook een plaats vinden om op andere manieren een bijdrage te leveren aan D66 Rijk van Nijmegen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het organiseren van een speciale thema-bijeenkomst, het inhoudelijk ondersteunen van een raadslid op een bepaald thema en het schrijven van opinieartikelen. Neem voor meer informatie over de mogelijkheden om bij een van de werkgroepen aan te sluiten contact op via secretaris@d66rijkvannijmegen.nl

Werkgroepen

Binnen D66 Rijk van Nijmegen zijn er momenteel de volgende werkgroepen:

 • Democratie
  Het vertrouwen van de burger in de politiek staat of valt met een passende interpretatie van democratie door de politiek, het ambtelijk apparaat en de burger. Op basis van deze overtuiging zoekt de werkgroep Democratie naar een passende, maar tevens realistische, visie op democratie met als doel het verminderende vertrouwen van de burger in de politiek aan te pakken
 • Ruimte en mobiliteit
  In de werkgroep Ruimte en Mobiliteit richten we ons op drie aspecten van de ruimtelijke ontwikkeling in Nijmegen. Het gaat om stedelijke ontwikkeling, mobiliteit en wonen in de wijk, maar ook om de samenhang tussen deze drie onderwerpen. Het doel is het ontwikkelen van een visie gericht op de bereikbaarheid en uitstraling van de stad en regio in relatie tot wonen, werken en de stedenbouwkundige ontwikkeling.
 • Europa
  Doel van de werkgroep Europa is activiteiten te organiseren gericht op de verbinding tussen het Rijk van Nijmegen en de Europese Politieke Agenda, met bijzondere aandacht voor grensoverschrijdende samenwerking met Duitsland.
 • Zorg & Welzijn
  Deze werkgroep richt zich op het sociaal-maatschappelijke veld, dat de komende jaren voor enorme uitdagingen staat. De overheidsbudgetten op de terreinen sociaal beleid, welzijn en zorg lopen snel terug. Dit terwijl de vraag door onder andere vergrijzing snel toeneemt. Vanwege de grote decentralisatieplannen van de Rijksoverheid krijgen de gemeentes bovendien steeds meer uitvoerende taken op dit vlak, maar óók de financiële verantwoordelijkheid. Dit stelt hoge eisen aan gemeenten en brengt risico’s met zich mee. Typisch een onderwerp dus waar D66 zijn tanden in moet zetten.
 • Onderwijs & Economie
  Onderwijs en economie zijn allebei belangrijke thema’s in het D66-gedachtegoed die sterk verweven zijn. De werkgroep kijkt naar mogelijkheden om de kenniseconomie, onderzoek en innovatie in de regio te stimuleren, maar ook naar zaken zoals het realiseren van een optimale aansluiting tussen opleidingen en de arbeidsmarkt. De werkgroep signaleert trends, vergaart informatie, peilt meningen, levert input voor het lokale verkiezingsprogramma en staat in verbinding met de Nijmeegse D66-fractie. Van belang is hoe het beleid vanuit de drie “O” s (Ondernemers, Onderwijs/Onderzoek en Overheid) de economische ontwikkeling kan stimuleren, en hoe D66 daar vanuit de politiek en het stadsbestuur aan kan bijdragen.
 • Cultuur & Toerisme
  Deze werkgroep richt zich op de aspecten cultuur, toerisme, sport en recreatie in de woonomgeving. Het doel is een visie te ontwikkelen op de stadsomgeving, die aantrekkelijk is voor de mensen die hier komen wonen en werken, maar ook voor de mensen die hier komen voor recreatie en evenementen, zoals de Vierdaagse, de Zevenheuvelenloop of concerten in het Goffertpark. Nijmegen is een kennisstad, waarin hoogwaardige bedrijven, hoger onderwijs, onderzoek en gezondheidszorg belangrijke werkgevers zijn. Wat zijn belangrijke functies voor de mensen die hier werken? Bieden Nijmegen en omgeving die in voldoende mate?
 • Groen & Duurzaamheid
  Het doel van deze werkgroep is een visie te ontwikkelen op de duurzame ontwikkeling van de stad Nijmegen en de omliggende regio en dorpen, waarin respect voor het milieu, natuur en landschap in balans zijn met leefbaarheid, ontspanning, en recreatie. Activiteiten van de gemeenten op het terrein van leefbaarheid zijn veelal gericht op het ‘hier en nu’, terwijl duurzaamheid vooral gaat over de toekomst. Mobiliteit, verkeer en vervoer zijn belangrijk voor de economie, maar hoe vind je een goede balans met duurzaamheid?

Permanente Programma Commissie (PPC)

De PPC stuurt de verschillende werkgroepen aan. Tot de taken van de PPC behoren het organiseren van activiteiten met alle werkgroepen samen (werkgroependagen), signaleren van problemen, communicatie met en tussen werkgroepen, incidenteel het bijwonen van bijeenkomsten van werkgroepen en verder alles wat nodig wordt geacht voor het goed functioneren van de
werkgroepen. Momenteel (mei 2015) bestaat de PPC uit Frank Pijenburg (voorzitter PPC), Rachid Elhafi (raadslid D66 Nijmegen) en Stef van den Bergh (secretaris D66 Rijk van Nijmegen).

Relatie met raadsleden

Werkgroepen en raadsleden kunnen elkaars denken ontzettend versterken. We willen daarom de band tussen raadsleden en werkgroepen duidelijker vastleggen. De raadsleden van D66 Nijmegen worden ieder gekoppeld aan 1 werkgroep afhankelijk van hun portefeuille in de fractie en/of persoonlijke voorkeur. Om de wisselwerking concreet vorm te geven vragen we de raadsleden minimaal eens per 6 maanden aan te sluiten bij een bijeenkomst van de werkgroep. Dit mag uiteraard verder uitgebouwd worden, afhankelijk van het raadslid en de samenstelling van de betreffende werkgroep. De kartrekker blijft uiteindelijk wel sturend in de koers van de werkgroep.

Werkgroepenbijeenkomsten

Na succesvolle ervaringen in de afgelopen jaren willen we het organiseren van werkgroependagen  structureel inbedden. Tijdens deze werkgroependagen komen de verschillende werkgroepen bijeen om ervaringen te delen en de visies/position papers te behandelen en te bediscussiëren. Het plan is dat de PPC de werkgroependagen twee keer per jaar organiseert. Per sessie worden ca. twee visies behandeld. Vast onderdeel van de werkgroependag wordt ook dat één of meerdere raadsleden tijd en ruimte krijgen om leden bij te praten over actuele ontwikkelingen in de lokale politiek. Deze werkgroependagen zijn voor alle geïnteresseerde leden toegankelijk.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018